Snapshot affair: the enduring power of the Polaroid