Storm season strikes the Arizona Desert – photos by Mark Rebilas